โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน ( ราษฎรบำรุง )

Maetanratsadonbumrung Shcool

เผยแพร่ ผลงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

วันที่ 21 พ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 167

เผยแพร่ ผลงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)  ตำบลแม่ต้าน 
อำเภอท่าสองยาง   จังหวัดตาก 
   

นายสุเชษฐ์  รัตนเสถียร    
ผู้อำนวยการสถานศึกษา