โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน ( ราษฎรบำรุง )

Maetanratsadonbumrung Shcool

งานพัสดุ

วันที่ 23 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560

 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประกาศตกลงราคาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศตกลงราคาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)

บันทึกข้อความการจัดซื้อจัดจ้าง
 

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รยงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รยงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารการประมาณราคา การปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า