โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน ( ราษฎรบำรุง )

Maetanratsadonbumrung Shcool

บุคลากร

วันที่ 23 ส.ค. 2562
   


   นายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร   
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
น.ส.พัชรินทร์ วงษ์นันตา  
 ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
นางเดือนเพ็ญ รักประชา       ครู อันดับ คศ.2

หัวหน้าฝ่ายบุคคล
นางธราภรณ์ ศิริวงษ์  
ครู อันดับ คศ.2
    

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายอภิรักษ์ สาบุ่ง      
ครู อันดับ คศ.1หัวหน้างานอนุบาล
นายพัชญภณ สารสา
ครู อันดับ คศ.2

         

   นางสาวศศิมาพร ศิริวงษ์
       ครู อันดับ คศ.3 

    นางธัญลักษณ์ กาวินำ 
        ครู อันดับ คศ.2


 นางกัญญา วงษ์รพีพรรณ   
        ครู อันดับ คศ.2 


    นางสุภิมล แสนสงสาร
         ครู อันดับ คศ.2

   นายสุวิทย์ ศรสวรรค์
       ครู อันดับ คศ.2

    นางกัลลญา แก้วมณี
       ครู อันดับ คศ.1

 น.ส.วารินทร์ดา หน่อแก้ว
      ครู อันดับ คศ.1

    นายชัยภัทร ตาหลัง       
      ครู อันดับ คศ.1

     นายทวนทอง บุญชู
        ครู อันดับ คศ.1

     นายภาคภูมิ     ดาดี                ครู อันดับ คศ.1